Szukaj

Statut

Statut Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air-Action z dnia 13 lutego 2010 roku

(tekst ujednolicony ze zmianami wprowadzonymi przez WZC w dniu 23 czerwca 2012 roki)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Polskich Fotografów Lotniczych Air-Action, w dalszej treści niniejszego Statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie używa nazwy Stowarzyszenie Polskich Fotografów Lotniczych Air-Action lub Stowarzyszenie Polskich Fotografów Lotniczych lub skrótu SPFL.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, zawiązanym dla wsparcia wszelkich działań, procesów, zjawisk, osób oraz idei związanych z fotografią lotniczą.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
 2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku –Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.

§ 7

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 8

Celami działania Stowarzyszenia są:

 1. Upowszechnianie i popularyzacja lotnictwa poprzez fotografię lotniczą.
 2. Upowszechnianie i popularyzacja fotografii lotniczej i jej przekazu.
 3. Konsolidacja i skupianie pod wspólną egidą fotografów lotniczych.
 4. Szerokie wsparcie fotografów lotniczych.
 5. Kontynuacja tradycji polskiej fotografii lotniczej.
 6. Dokumentowanie i analiza zjawisk oraz zmian zachodzących w dziedzinie fotografii lotniczej.
 7. Krzewienie kultury, zasad etyki zawodowej i godnego zachowania wśród młodzieży oraz w środowiskach fotograficznych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie portalu i forum internetowego Stowarzyszenia.
 2. Organizację wystaw oraz wydawanie albumów autorskich, kalendarzy, poradników i innych publikacji.
 3. Organizację szkoleń i warsztatów fotograficznych.
 4. Branie udziału zarówno w imprezach organizowanych samodzielnie, jak i przez inne podmioty związane z fotografią lotniczą.
 5. Działania reporterskie związane z fotografią lotniczą.
 6. Działalność społeczną, w tym szkoleniowo-wychowawczą.
 7. Kształcenie i szkolenie amatorów fotografii lotniczej.
 8. Korzystanie z zasobów wiedzy i doświadczenia członków oraz wykorzystywanie tej wiedzy i tego doświadczenia do celów, jakie Stowarzyszenie zakłada w swej działalności.

 

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • członków sympatyków,
 • członków zwyczajnych,
 • członków wspierających,
 • członków honorowych.

§ 11

 1. Członkiem sympatykiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna w pełni zdolna do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
  – popiera działalność Stowarzyszenia,
  – złoży deklarację członkowską,
  – udzieli Stowarzyszeniu niewyłącznej licencji na wykorzystanie zdjęć, udostępnionych Stowarzyszeniu poprzez podpisanie Umowy Licencyjnej SPFL,
  – uzyska rekomendację Rady Artystycznej Stowarzyszenia,
  – uiści opłatę tytułem wpisowego oraz składkę roczną.
 2. Członkiem sympatykiem stowarzyszenia może także zostać małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawiciela ustawowego.
 3. Wzór deklaracji członkowskiej, wzór zgody przedstawiciela ustawowego, wzór umowy licencyjnej oraz procedurę składania wskazanych wyżej dokumentów określa Regulamin Stowarzyszenia.

§ 12

Przyjęcia nowych członków sympatyków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą po spełnieniu warunków, o których mowa w § 11.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
  – jest członkiem sympatykiem Stowarzyszenia,
  – w ocenie Zarządu daje rękojmię czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia,
  – uzyska rekomendację Rady Artystycznej Stowarzyszenia,
  – wyraziła zgodę w deklaracji członkowskiej wymienionej w § 11 pkt. 1 podpunkt b statutu na zostanie członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
 2. Szczegółowy tryb wyłaniania kandydatów na członków zwyczajnych Stowarzyszenia spośród członków sympatyków określa Regulamin Stowarzyszenia.

§ 14

Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą po spełnieniu warunków, o których mowa w § 13.

§ 15

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda osoba prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 16

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie można zostać na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji.

§ 17

Stowarzyszenie może nadać status członka honorowego osobie fizycznej, która wnosi wybitny wkład w dziedzinę fotografii lotniczej lub w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie honorowi są ustanawiani uchwałą Zarządu na wniosek 5 członków Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia.
 2. Korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
 3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków, za wyjątkiem członków małoletnich poniżej 16 lat.
 5. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 20

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 3. Uczestniczenia w miarę możliwości w Walnych Zebraniach Członków i posiedzeniach władz Stowarzyszenia, do których zostali wybrani.
 4. Propagowania działalności Stowarzyszenia.
 5. Regularnego opłacania składek.

§ 21

Członkowie sympatycy mają prawo:

 1. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 2. Uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 22

Członkowie  sympatycy mają obowiązek:

 1. Regularnego opłacania składek.
 2. Przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 23

Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym, za pośrednictwem swoich przedstawicieli, w pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

§ 24

Członkowie wspierający mają obowiązek terminowego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń i przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 25

Członkowie honorowi korzystają ze szczególnego poważania w Stowarzyszeniu, i jeżeli nie są członkami zwyczajnymi, posiadają uprawnienia członka sympatyka.

§ 26

Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 27

 1. Członkowie sympatycy, wspierający, a także członkowie zwyczajni poniżej 16 lat nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 28

Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 29

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na piśmie Zarządowi.
 2. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
  – nieprzestrzegania Statutu, uchwał i Regulaminu Stowarzyszenia,
  – działania na szkodę Stowarzyszenia,
  – trzymiesięcznej zwłoki w opłacaniu składki członkowskiej.
 3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
 4. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
 5. Śmierci członka.
 6. Rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 30

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia uchwały Zarządu.
 2. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 31

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.
 4. Sąd Koleżeński.
 5. Rada Artystyczna.

§ 32

 1. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia wymienionych w § 31 pkt. 2-4 wynosi 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 2. Odwołanie członków Zarządu przed upływem ich kadencji oraz powołanie w ich miejsce nowych członków Zarządu może nastąpić jedynie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 3. Kadencja Rady Artystycznej wynosi 12 miesięcy, a jej wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 4. Mandat członka władz wybieralnych Stowarzyszenia wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania, zatwierdzającego sprawozdanie z jego działalności za ostatni pełny rok kadencji członka właściwego organu.
 5. Mandat członka organów Stowarzyszenia wybranych w czasie trwania kadencji w drodze kooptacji w trybie § 58 statutu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków tego organu.

§ 33

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 34

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z zastrzeżeniem postanowienia § 19 ust. 4.
 2. Z głosem doradczym – członkowie sympatycy, wspierający, honorowi, członkowie zwyczajni – małoletni w wieku poniżej 16 lat, o których mowa w § 11 ust. 2 oraz zaproszeni goście.

§ 35

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 36

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Termin, miejsce oraz ramowy porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 21 dni przed terminem Zebrania, w sposób określony przez każdego członka na jego deklaracji członkowskiej.

§ 37

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. Jeżeli na Walnym Zebraniu Członków, zwołanym zgodnie z § 36 i postanowieniami ustępów poprzedzających niniejszego paragrafu, obecna jest mniej niż połowa osób uprawnionych do głosowania, możliwe jest niezwłoczne zwołanie kolejnego Walnego Zebrania Członków przy zastrzeżeniu, że w takiej sytuacji porządek obrad winien pozostać niezmieniony. Kolejne Walne Zebranie Członków, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawnione jest do podjęcia uchwał w sprawach, dla których zostało zwołane, zwykłą większością głosów osób obecnych.

§ 38

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym.

§ 39

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Uchwalanie zmian Statutu.
 3. Wybór Prezesa Zarządu, dwóch Zastępców Prezesa Zarządu, Skarbnika Zarządu, Sekretarza Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
 4. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
 5. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Sądu Koleżeńskiego.
 6. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz pozostałych członków Rady Artystycznej.
 7. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 9. Uchwalanie Regulaminu Stowarzyszenia.
 10. Uchwalanie budżetu.
 11. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
 12. Odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
 13. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 14. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 15. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
 16. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 40

 1. Zarząd składa się z pięciu do siedmiu członków.
 2. Spośród członków Zarządu wybiera się Prezesa, dwóch Zastępców, Skarbnika, Sekretarza.

§ 41

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 42

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 2. Realizowanie celów Stowarzyszenia.
 3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 4. Sporządzanie planów pracy i budżetu.
 5. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 6. Nabywanie, zbywanie lub obciążanie majątku Stowarzyszenia.
 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 9. Przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 43

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 44

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.

§ 45

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.
 2. Spośród członków Komisji Rewizyjnej wybiera się Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

§ 46

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
 2. Składanie sprawozdań z kontroli Walnemu Zebraniu Członków.
 3. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.
 4. Składanie wniosków o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.
 5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§ 47

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, z wyłączeniem Walnego Zebrania Członków.

§ 48

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków.
 2. Spośród członków Sądu Koleżeńskiego wybiera się Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

§ 49

Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie, bezwzględną większością głosów.

§ 50

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem Statutu, Regulaminu i uchwał Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia.
 2. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia.
 3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 51

 1. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i rozpoznaje jego wniosek w terminie miesiąca.
 2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim kończy wydanie orzeczenia. Orzeczenie podaje się do wiadomości wszystkich członków.

§ 52

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 53

Rozpatrując sprawy wymienione w § 50 pkt. 1 statutu Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary:

 1. Upomnienia.
 2. Zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 6 miesięcy.

§ 54

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, z wyłączeniem Walnego Zebrania Członków.

§ 55

 1. Rada Artystyczna Stowarzyszenia składa się z 5 członków.
 2. Spośród członków Rady Artystycznej wybiera się Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza.

§ 56

Posiedzenia Rady Artystycznej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 57

Do kompetencji Rady Artystycznej należy:

 1. Opieka nad działalnością artystyczną Stowarzyszenia.
 2. Podejmowanie uchwał udzielających rekomendacji kandydatom na członków zwyczajnych i członków sympatyków Stowarzyszenia.
 3. Kreowanie, rekomendowanie i opiniowanie działalności wystawienniczej i wydawniczej Stowarzyszenia.
 4. Promowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia.
 5. Opiniowanie i rekomendowanie do objęcia patronatem Stowarzyszenia konkursów, wystaw, wydawnictw i innych wydarzeń o wysokich walorach artystycznych.
 6. Składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§ 58

 1. W przypadku gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonywanej przez pozostałych członków organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym samym trybie może nastąpić powierzenie funkcji Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza bądź Skarbnika, jeśli wskutek zmniejszenia składu funkcje te pozostawałyby nieobsadzone.
 2. W drodze kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 59

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. Ze składek członkowskich wraz z opłatą wpisową.
 2. Z darowizn, spadków i zapisów.
 3. Z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
 4. Z dotacji i ofiarności publicznej.

§ 60

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 61

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 62

Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia, którego wartość przekracza kwotę 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych) wymaga uprzedniej uchwały Zarządu Stowarzyszenia obradującego w pełnym składzie.

§ 63

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa bądź jednego z Zastępców Prezesa.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 64

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu, a także uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 65

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 66

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach.

Back to Top