Szukaj

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polskich Fotografów Lotniczych Air-Action, zwanego dalej Stowarzyszeniem, z siedzibą w Warszawie, ul. Deotymy 54/9, 01-409 Warszawa, REGON: 142322512, w odniesieniu do danych osobowych członków stowarzyszenia.
  Dane osobowe członków Stowarzyszenia będą przetwarzane przez administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) i c) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z prawami i obowiązkami członka stowarzyszenia wynikającymi ze statutu Stowarzyszenia, w kategorii dane zwykłe – Imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, seria i nr dowodu osobistego, Nr PESEL, NIP, nr telefonu, adres e-mail
 2. Kontakt z Administratorem Danych – poczta@hesja.pl;
 3. Dane osobowe Państwa przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na nowego członka Stowarzyszenia oraz prowadzenia ewidencji członków Stowarzyszenia;
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych poprzez swojego przedstawiciela oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres przynależności członka do Stowarzyszenia;
 6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje zgodnie z ich celami;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje zgodnie z ich celami;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

7. Każdy z Państwa ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

SPFL – Stowarzyszenie Polskich Fotografów Lotniczych
WZC – Walne Zebranie Członków
RA – Rada Artystyczna
CRA – Członek Rady Artystycznej
OOZ – Ogólna Ocena Zdjęcia (ocena jaką od RA łącznie uzyskało pojedyncze zdjęcie)
IOZ – Indywidualna Ocena Zdjęcia (ocena jaką uzyskało zdjęcie od jednego CRA)
OOC – Ogólna Ocena Członka (ocena jaką uzyskał członek SPFL w wyniku zsumowania OOZ 20-stu swoich najlepszych zdjęć)
PRESS SPFL – Legitymacja prasowa SPFL
PF SPFL – Główne portfolio SPFL na stronie internetowej SPFL

W celu przystąpienia do Stowarzyszenia należy:

 1. Wypełnić Deklarację SPFL (wzór deklaracji znajduje się w dziale Do Pobrania na stronie SPFL).
 2. Przygotować 20 własnych, swoim zdaniem najlepszych zdjęć spełniających następujące warunki:
  – format zdjęcia: JPEG,
  – wymiar dłuższego boku zdjęcia: 2048 pikseli,
  – brak jakichkolwiek ramek, tekstów czy logo na zdjęciu,
  – opis zdjęcia: prawidłowo wypełniony Arkusz Opisu Zdjęć (zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami i przykładami), dostępny w dziale Do Pobrania na stronie SPFL.
 3. Przygotować swoje zdjęcie tzw. „awatar” do profilu (informacji o sobie) na stronie internetowej SPFL (format: JPEG o wymiarach 200×200 pikseli).
 4. Przygotować swoje zdjęcie tzw. „legitymacyjne” do Legitymacji Prasowej SPFL.
 5. Tak przygotowane zdjęcia oraz elektroniczną wersję Deklaracji SPFL (z możliwością kopiowania tekstu) spakować do pliku aplikacyjnego nazwanego swoim imieniem i nazwiskiem, np. Jan_Kowalski.zip lub Jan_Kowalski.rar.
 6. Plik aplikacyjny przesłać na serwer FTP Stowarzyszenia (adres serwera, login i hasło będą udostępnione w prywatnej wiadomości na forum stowarzyszenia)
 7. Powiadomić Sekretarza Zarządu (email: spfl.pl@gmail.com) o fakcie wysłania pliku aplikacyjnego na serwer FTP Stowarzyszenia.
 8. Otrzymać potwierdzenie od Sekretarza Zarządu o prawidłowym dostarczeniu pliku aplikacyjnego na serwer (potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej umieszczony w Deklaracji SPFL w terminie do 7 dni od momentu dostarczenia pliku aplikacyjnego).
 9. W przypadku stwierdzenia przez Sekretarza Zarządu uchybień w pliku aplikacyjnym, przesłać poprawioną wersję ponownie.
 10. Podpisany oryginał Deklaracji SPFL przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Polskich Fotografów Lotniczych ul. Deotymy 54/9, 01-409 WARSZAWA.
 11. Wpłacić na rachunek bankowy Stowarzyszenia opłatę tytułem wpisowego oraz składkę za pierwszy rok członkostwa.
 12. Uzyskać rekomendację Rady Artystycznej SPFL zwanej dalej Radą (informacja o uzyskaniu rekomendacji Rady zostanie przesłana przez Sekretarza Zarządu na adres poczty elektronicznej umieszczony w Deklaracji SPFL w terminie do 30 dni od wysłania poprawnej wersji pliku aplikacyjnego na serwer SPFL).

Na chwilę obecną składka roczna oraz wpisowe wynoszą odpowiednio:

Członek Zwyczajny – 200 i 50 zł

Członek Sympatyk – 200 i 50 zł

No właśnie, dlaczego? A jak byłoby lepiej?

Przecież to członek zwyczajny mając wyższą OOC, poprzez jakość swoich zdjęć niejako “ciągnie” stowarzyszenie fotograficznie, to dzięki członkom zwyczajnym rośnie prestiż SPFL, to oni sprawiają, że coraz więcej instytucji się z nami liczy, dlatego też to oni mają legitymacje PRESS SPFL.

Członek sympatyk jest natomiast osobą, która najwięcej dostanie od SPFL. To on się nauczy fotografować, dla niego będą szkolenia i warsztaty, on otrzyma wreszcie możliwość lepszej realizacji swojej pasji.

Dokładnie tak. W przypadku niepowodzenia pieniądze oczywiście zostaną zwrócone.

Wyróżniamy cztery kategorie opisane skrótem SPFL w następujący sposób:

S – SUPER. Ogólne wrażenie wynikające z wyjątkowości kadru, fotografowanego obiektu, klimatu, scenerii oraz pomysłu na zdjęcie.

P – POST PROCESS. Podstawowa obróbka zdjęcia, czyli umiejętność odpowiedniego wykorzystania programu do obróbki zdjęć do korekty wszelkich niedoskonałości, jakie niesie ze sobą proces samego fotografowania: balans bieli, barwa, korekcja naświetlania, kolory, ostrość, redukcja szumów, retusz niezależnych od fotografującego skaz takich jak paprochy, rysy etc.

F – FOTOGRAFOWANIE. Technika wykonania zdjęcia, czyli wszystkie elementy, na które autor zdjęcia ma wpływ w momencie fotografowania, a więc: umiejętność dobrania parametrów sprzętu fotograficznego do danej sytuacji, umiejętność oddania ruchu fotografowanego obiektu, umiejętność złapania „właściwego momentu”, wykorzystanie tła, odpowiednia głębia ostrości, naświetlenie obiektu (przepalenia).

L – LOKALIZACJA W KADRZE. Kadrowanie. Umiejętność odpowiedniego umieszczenia fotografowanego obiektu w kadrze dla najlepszego oddania klimatu danej sytuacji i ukazania tego, co w fotografowanej sytuacji jest najważniejsze.

Tak – są, oto opisy:

10 pkt. – Doskonale! Nie ma żadnych wątpliwości przyznając tę ocenę.

9 pkt. – Byłoby doskonale, gdyby nie naprawdę bardzo minimalne mankamenty.

8 pkt. – Jest bardzo dobrze. Zauważalne niewielkie mankamenty, które nie pozwalają przyznać oceny „doskonale”.

7 pkt. – Jest bardzo dobrze, ale mankamenty zaczynają być bardziej zauważalne.

6 pkt. – Dobrze. Występują błędy, ale jest zauważalna przewaga plusów.

5 pkt. – Prawie dobrze. Dość wyraźne mankamenty równoważą się z plusami.

4 pkt. – Po prostu przeciętnie. Nie porywa niczym.

3 pkt. – Spore błędy lub niedociągnięcia. Kilka aspektów jeszcze dość pozytywnych.

2 pkt. – Karygodne błędy. Można doszukać się małych plusów.

1 pkt. – Beznadziejnie, ale minimalne plusy nie pozwalają postawić zera.

0 pkt. – Brak jakichkolwiek argumentów przemawiających za oceną wyższą niż zero.

Członkiem zwyczajnym SPFL może zostać kandydat, którego OOC wynosi co najmniej 70% i który został przyjęty przez Zarząd SPFL.

W celu obliczenia OOC danego kandydata/członka tworzy się zestawienie indywidualnych ocen jego 20-stu najlepszych zdjęć, uzyskanych od poszczególnych CRA i sumuje się je osobno dla każdego CRA. Z tak uzyskanych pięciu sum odrzucić należy wartość maksymalną i minimalną, a pozostałe trzy zsumować i obliczyć stosunek tej sumy do maksymalnie możliwej ilości punktów, jakie mógł otrzymać kandydat od trzech członków Rady, podając ten stosunek w procentach.

Członkiem sympatykiem SPFL może zostać kandydat, którego OOC wynosi co najmniej 50% i który został przyjęty przez Zarząd SPFL.

Główne różnice pomiędzy członkiem zwyczajnym a sympatykami polegają na tym, że:

 • na WZC członek zwyczajny ma prawo uczestniczenia z głosem stanowiącym, a sympatyk tylko z doradczym,
 • członek zwyczajny może używać spersonalizowanych gadżetów SPFL, a sympatyk ogólnych,
 • członek zwyczajny otrzymuje PRESS SPFL oraz akredytacje SPFL na imprezy lotnicze,
 • członek zwyczajny posiada swój profil i swoją galerię na stronie internetowej SPFL, a o sympatyku jest tylko informacja w wykazie członków.

Główną korzyścią z bycia członkiem sympatykiem SPFL jest to, że dzięki członkostwu może on brać udział we wszelkich inicjatywach organizowanych przez SPFL. Zarówno w wyjazdach na imprezy lotnicze, jak i w warsztatach, szkoleniach itd. Może też na bieżąco czerpać z doświadczenia członków zwyczajnych SPFL o dużo wyższej OOC, dzięki czemu przy odrobinie zaangażowania, bardzo szybko będzie mógł podnieść poziom swojej fotografii. Niestety osoby nie należące do SPFL nie mogą brać udziału w imprezach, warsztatach, wyjazdach organizowanych przez SPFL.

Zarząd SPFL podczas przyjmowania nowego członka kieruje się głównie jego OOC. Istotna jest też opinia na temat danej osoby. Zarząd nie może sobie pozwolić na przyjęcie do SPFL osoby, która mogłaby komplikować przyjacielskie relacje międzyludzkie panujące w Stowarzyszeniu.

Tak, oczywiście. Można co miesiąc (od 1 do 5 dnia miesiąca) przesłać na ręce RA swoje zdjęcia, które za każdym razem zostaną ocenione i umieszczone w arkuszu członka. Następnie zostaną posortowane wg OOZ. OOC wyliczone zostanie każdorazowo z 20-stu najlepszych zdjęć.

W celu obliczenia OOZ danego zdjęcia należy z pięciu IOZ, otrzymanych od poszczególnych pięciu CRA, odrzucić oceny maksymalną i minimalną, a pozostałe trzy zsumować i obliczyć stosunek tej sumy do maksymalnie możliwej ilości punktów, jakie mogło otrzymać dane zdjęcie dla tych trzech ocen, podając ten stosunek w procentach.

Nie. Można przesłać tyle zdjęć, ile pełnych dziesiątek % ma nasza OOC. Przykładowo mając OOC = 45% można przesłać miesięcznie 4 zdjęcia. Mając 81% można 8 szt.

Ta informacja jest dostępna jedynie dla członków SPFL. Ranking SPFL znajduje się w zamkniętej części forum SPFL i jest comiesięcznie aktualizowany.

CRA (Członkowie Rady Artystycznej) wybierani są na WZC spośród członków zwyczajnych o najwyższej OOC.

W Profilu członka na stronie internetowej SPFL mogą być opublikowane jedynie te zdjęcia, których OOZ wynosi co najmniej 60% i które zostały zakwalifikowane przez RA.

W PF SPFL mogą być opublikowane jedynie te zdjęcia, których OOZ wynosi co najmniej 80% lub zdjęcia z OOZ niższą  niż 80%, ale zakwalifikowane przez RA, biorącą pod uwagę inne aspekty wynikające z zapotrzebowania na daną fotografię w PF SPFL.

Publikacji na stronie internetowej SPFL w dorobku Stowarzyszenia przedstawiającym relacje z wydarzeń, w których brali udział członkowie SPFL mogą podlegać zdjęcia, których OOZ wynosi co najmniej 60% lub zdjęcia z niższą OOZ, które zakwalifikuje RA, biorąc pod uwagę inne aspekty wynikające z zapotrzebowania na daną fotografię w dorobku SPFL.

Nasze forum, jako chyba jedyne forum fotograficzne, definiuje nazwy grup użytkowników nie ze względu na liczbę postów, ale na ocenę ogólną członka (OOC), czyli wyrażony w % poziom wykonywanych fotografii, ocenionych przez Radę Artystyczną SPFL. Nazwy grup biorą się z używanych w naszym środowisku, często zabawnych i wiążących się z różnymi historiami określeń. I tak:

BRAK NADANEJ GRUPY – świeżo zarejestrowani użytkownicy lub osoby bez żadnego dorobku na forum
CADET – dla OOC w zakresie 50-60%
ROOKIE – dla OOC w zakresie 60-73%
ELITE – dla OOC w zakresie 73-80%
AS – dla OOC w zakresie 80-86%
MASTER – dla OOC w zakresie 86-91%
TOP GUN – dla OOC w zakresie 91-95%
i…
SOLO PAJLOT – dla OOC powyżej 95%

Użytkownicy bez nadanej grupy maja dostęp do nieco ograniczonej zawartości forum.

Back to Top