Szukaj

Regulamin

Regulamin Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air-Action

Rozdział I
Członkowie sympatycy Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych

§ 1

Członkiem sympatykiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która spełni wymagania określone w Statucie Stowarzyszenia i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd.

§ 2

 1. W celu przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka sympatyka, osoba fizyczna powinna:
  a. wypełnić Deklarację członkowską SPFL (wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu),
  b. wypełnić i podpisać 2 egzemplarze Umowy Licencyjnej SPFL (wzór umowy stanowi Załącznik nr 1A do Regulaminu)
  c. przygotować 20 własnych, swoim zdaniem najlepszych zdjęć lotniczych spełniających następujące warunki:
  – format zdjęcia: JPEG,
  – wymiar dłuższego boku zdjęcia: 2048 (+/- 2) pikseli,
  – brak jakichkolwiek ramek, tekstów czy logo na zdjęciu,
  –  opis zdjęcia: prawidłowo wypełniony Arkusz Opisu Zdjęć (zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami i przykładami), dostępny w dziale Do Pobrania na stronie internetowej Stowarzyszenia.
  d. przygotować swoje zdjęcie tzw. „awatar” do profilu (informacji o sobie) na stronie internetowej SPFL (format: JPEG o wymiarach 200×200 pikseli),
  e. przygotować swoje zdjęcie tzw. „legitymacyjne” do Legitymacji Prasowej SPFL,
  f. tak przygotowane zdjęcia oraz elektroniczną wersję Deklaracji SPFL (z możliwością kopiowania tekstu) spakować do pliku aplikacyjnego nazwanego swoim imieniem i nazwiskiem np. Jan_Kowalski.zip lub Jan_Kowalski.rar,
  g. Spakowane zdjęcia do pliku ZIP/RAR przesyłamy do Sekretarza SPFL na adres email: sqpien@hot.pl
  i. otrzymać potwierdzenie od Sekretarza Zarządu o prawidłowym dostarczeniu pliku aplikacyjnego na serwer (potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej umieszczony w Deklaracji SPFL w terminie do 7 dni od momentu dostarczenia pliku aplikacyjnego),
  j. w przypadku stwierdzenia przez Sekretarza Zarządu uchybień w pliku aplikacyjnym, przesłać poprawioną wersję ponownie,
  k. podpisany oryginał Deklaracji SPFL oraz dwa egzemplarze Umowy Licencyjnej SPFL przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia (podpisany oryginał Deklaracji SPFL, Umowy Licencyjnej SPFL wraz z plikiem aplikacyjnym tworzą Aplikację SPFL),
  l. uzyskać rekomendację Rady Artystycznej SPFL zwanej dalej Radą (informacja o uzyskaniu rekomendacji Rady zostanie przesłana przez Sekretarza Zarządu na adres poczty elektronicznej umieszczony w Deklaracji SPFL w terminie do 30 dni od wysłania poprawnej wersji pliku aplikacyjnego na serwer SPFL),
  m. wpłacić na rachunek bankowy Stowarzyszenia opłatę tytułem wpisowego oraz składkę za pierwszy rok członkostwa.
 2. Osoba małoletnia powinna dodatkowo przesłać na adres Stowarzyszenia, podany w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, zgodę przedstawiciela ustawowego na przystąpienie do Stowarzyszenia (wzór zgody przedstawiciela ustawowego stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu).
 3. Statut Stowarzyszenia, Regulamin Stowarzyszenia, adres Stowarzyszenia, numer rachunku bankowego Stowarzyszenia, informacja o aktualnej wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz odpowiednie formularze są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 3

Po otrzymaniu pliku aplikacyjnego od danego kandydata Sekretarz Zarządu weryfikuje poprawność przesłanych danych, a następnie:

 1. Sprawdza poprawność nadesłanych danych. W przypadku stwierdzenia uchybień, informuje o tym fakcie kandydata i oczekuje ich poprawienia.
 2. W przypadku stwierdzenia poprawności nadesłanych danych:
  a. przesyła do kandydata potwierdzenie o prawidłowym dostarczeniu pliku aplikacyjnego,
  b. odpowiednio nazywa i archiwizuje nadesłane zdjęcia,
  c. umieszcza je na serwerze Rady Artystycznej.
 3. Informuje Przewodniczącego Rady Artystycznej o konieczności dokonania weryfikacji nowo nadesłanych zdjęć.

§ 4

Przewodniczący Rady organizuje weryfikację zdjęć zgodnie z procedurą i kryteriami zawartymi w Rozdziale IX niniejszego Regulaminu. O werdykcie Rady jej Przewodniczący informuje Sekretarza Zarządu w terminie do 14 dni od uzyskania informacji od Sekretarza Zarządu o przesłaniu zdjęć kandydata na serwer.

§ 5

Sekretarz Zarządu informuje kandydata o uzyskaniu rekomendacji Rady, a po weryfikacji dokonania opłaty tytułem wpisowego i składki (na podstawie zestawienia przygotowanego przez Skarbnika Zarządu) oraz oryginału Deklaracji SPFL, przedstawia Zarządowi wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia nowego członka sympatyka.

§ 6

Wnioski o przyjęcie nowych członków rozpatrywane są na posiedzeniu Zarządu, jednak nie później niż w terminie 60 dni od otrzymania wniosku o przyjęcie nowego członka przez Zarząd. Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu każdego nowego członka indywidualnie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 7

Po podjęciu uchwały Zarządu o przyjęciu kandydata w poczet członków sympatyków Stowarzyszenia, Sekretarz Zarządu rejestruje dane nowego członka sympatyka w archiwum Stowarzyszenia oraz przygotowuje i przesyła zainteresowanemu:

 1. Informację o przyjęciu do Stowarzyszenia.
 2. Informacje dotyczące nabycia gadżetów Stowarzyszenia właściwych dla członka sympatyka Stowarzyszenia (niespersonalizowanych).

Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zostać wysłane na adres wskazany w Deklaracji SPFL nie później niż w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały Zarządu o przyjęciu członka sympatyka do Stowarzyszenia. Dokumenty i przedmioty, o których mowa powyżej, mogą zostać odebrane przez członka sympatyka osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, za pokwitowaniem.

§ 8

W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia, kandydat zostanie powiadomiony o tym fakcie odpowiednim pismem, przesłanym listem poleconym na adres podany w Deklaracji SPFL. Wpisowe oraz wpłacona składka za pierwszy rok członkostwa zostaną zwrócone w kwocie nominalnej, bez odsetek. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia, ponownie złożenie wniosku o przyjęcie do Stowarzyszenia może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia.

§ 9

 1. Członkowie sympatycy Stowarzyszenia zobowiązani są do terminowego opłacania składek za kolejne lata członkostwa w Stowarzyszeniu.
 2. Składka członkowska płacona jest w trybie rocznym.
 3. Obowiązkiem każdego członka sympatyka jest sprawdzenie na stronie internetowej Stowarzyszenia aktualnej wysokości rocznej składki i terminowe jej opłacenie. Każdy członek sympatyk będzie z kilkudniowym wyprzedzeniem otrzymywał od Skarbnika Zarządu informację o terminie wpłaty i wysokości składki za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Jeśli składka nie zostanie opłacona w terminie, po 30 dniach od upływu terminu płatności składki Skarbnik Zarządu wezwie członka sympatyka do jej zapłaty – listem poleconym wysłanym na adres wskazany w Deklaracji SPFL. Jeśli składka nadal nie zostanie opłacona, to po 60 dniach od upływu terminu płatności składki, Skarbnik Zarządu przedstawi Zarządowi Stowarzyszenia wniosek o usunięcie członka ze Stowarzyszenia.
 5. Wezwanie o którym mową w pkt. 4 wysłane członkowi Stowarzyszenia na adres wskazany w Deklaracji SPFL i zwrócone z powodu nieodebrania będzie uważane za doręczone.
 6. Zarząd, po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, podejmie uchwałę o usunięciu członka sympatyka ze Stowarzyszenia. Uchwała w przedmiocie usunięcia członka sympatyka ze Stowarzyszenia zostanie podjęta zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na najbliższym posiedzeniu Zarządu. O usunięciu ze Stowarzyszenia były członek sympatyk Stowarzyszenia zostanie powiadomiony w odpowiednim piśmie, wysłanym przez Sekretarza Zarządu listem poleconym na adres wskazany w Deklaracji SPFL.

§ 10

W przypadku naruszenia Statutu przez członka Stowarzyszenia lub powstania sporu pomiędzy członkiem Stowarzyszenia a władzami Stowarzyszenia, każdy członek Stowarzyszenia może złożyć pisemny wniosek do Sądu Koleżeńskiego o rozpoznanie sprawy lub rozstrzygnięcie sporu.

§ 11

 1. Każdy członek sympatyk Stowarzyszenia ma prawo do rezygnacji z członkostwa.
 2. Rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu dokonuje się poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia Zarządowi Stowarzyszenia. Do skutecznego złożenia rezygnacji wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia skierowanego do Zarządu listem poleconym na adres Stowarzyszenia podany w § 2 ust. 1j niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji rezygnację uznaje się za złożoną z dniem doręczenia listu poleconego.
 3. Rezygnacja z członkostwa nie uprawnia do żądania zwrotu wpłaconych składek.

 

Rozdział II
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych

Postanowienia ogólne

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która jest już Członkiem sympatykiem Stowarzyszenia, spełni wymagania określone w Statucie Stowarzyszenia i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd.

§ 13

Wniosek o przyjęcie osoby fizycznej na Członka zwyczajnego stowarzyszenia zgłosić może Sekretarzowi Zarządu w dowolnym czasie każdy z członków Zarządu wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie określać winno w szczególności przesłanki spełnienia przez Kandydata na Członka zwyczajnego okoliczności wskazanych § 13 pkt. 1 podpunkt b/ statutu.

§ 14

Sekretarz Zarządu po stwierdzeniu, że Kandydat na Członka zwyczajnego uzyskał rekomendację Rady Artystycznej i weryfikacji dokonania opłaty tytułem wpisowego i składki (na podstawie zestawienia przygotowanego przez Skarbnika Zarządu) oraz oryginału Deklaracji SPFL, przedstawia Zarządowi wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia nowego członka zwyczajnego na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 15

Po podjęciu uchwały Zarządu o przyjęciu kandydata w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Sekretarz Zarządu rejestruje dane nowego członka zwyczajnego w archiwum Stowarzyszenia oraz przygotowuje i przesyła zainteresowanemu:

 1. Informację o przyjęciu do Stowarzyszenia.
 2. Legitymację Prasową Stowarzyszenia (Press SPFL) oraz informacje dotyczące nabycia gadżetów Stowarzyszenia właściwych dla członka zwyczajnego Stowarzyszenia (spersonalizowanych).

PRESS SPFL oraz informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zostać wysłane na adres wskazany w Deklaracji SPFL nie później niż w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały Zarządu o przyjęciu członka zwyczajnego do Stowarzyszenia. Dokumenty i przedmioty, o których mowa powyżej, mogą zostać odebrane przez członka zwyczajnego osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, za pokwitowaniem.

§ 16

(skreślono)

§ 17

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do terminowego opłacania składek za kolejne lata członkostwa w Stowarzyszeniu.
 2. Składka członkowska płacona jest w trybie rocznym.
 3. Obowiązkiem każdego członka zwyczajnego jest sprawdzenie na stronie internetowej Stowarzyszenia aktualnej wysokości rocznej składki i terminowe jej opłacenie. Każdy członek zwyczajny będzie z kilkudniowym wyprzedzeniem otrzymywał od Skarbnika Zarządu informację o terminie wpłaty i wysokości składki za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Jeśli składka nie zostanie opłacona w terminie, po 30 dniach od upływu terminu płatności składki Skarbnik Zarządu wezwie członka zwyczajnego do jej zapłaty – listem poleconym wysłanym na adres wskazany w Deklaracji SPFL. Jeśli składka nadal nie zostanie opłacona, to po 60 dniach od upływu terminu płatności składki, Skarbnik Zarządu przedstawi Zarządowi Stowarzyszenia wniosek o usunięcie członka ze Stowarzyszenia.
 5. Wezwanie o którym mową w pkt. 4 wysłane członkowi Stowarzyszenia na adres wskazany w Deklaracji SPFL i zwrócone z powodu nieodebrania będzie uważane za doręczone.
 6. Zarząd, po rozpatrzeniu wszystkich okoliczności sprawy, podejmie uchwałę o usunięciu członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia. Uchwała w przedmiocie usunięcia członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia zostanie podjęta zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na najbliższym posiedzeniu Zarządu. O usunięciu ze Stowarzyszenia były członek zwyczajny
  Stowarzyszenia zostanie powiadomiony w odpowiednim piśmie, wysłanym przez Sekretarza Zarządu listem poleconym na adres wskazany w Deklaracji SPFL. Członek zwyczajny usunięty ze Stowarzyszenia nie ma prawa posługiwania się Press SPFL.

§ 18

W przypadku naruszenia Statutu przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia lub powstania sporu pomiędzy członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia a władzami Stowarzyszenia, każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może złożyć pisemny wniosek do Sądu Koleżeńskiego o rozpoznanie sprawy lub rozstrzygnięcie sporu.

§ 19

 1. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do rezygnacji z członkostwa.
 2. Rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu dokonuje się poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia Zarządowi Stowarzyszenia. Do skutecznego złożenia rezygnacji wystarczające jest wysłanie stosownego oświadczenia skierowanego do Zarządu listem poleconym na adres Stowarzyszenia podany w § 2 ust. 1j niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji rezygnację uznaje się za złożoną z dniem doręczenia listu poleconego.
 3. Wraz ze złożeniem rezygnacji następuje utrata prawa do posługiwania się Press SPFL.
 4. Rezygnacja z członkostwa nie uprawnia do żądania zwrotu wpłaconych składek.

 

Rozdział III
Członkowie wspierający Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych

§ 20

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 21

 1. W celu przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego należy wypełnić i przesłać na adres Stowarzyszenia podany w § 2 ust. 1j niniejszego Regulaminu podpisaną przez osoby uprawnione do działania w imieniu i na rzecz osoby prawnej zgodnie z zasadami reprezentacji Deklarację SPFL – członek wspierający (wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu).
 2. Uchwała o nadaniu statusu członka wspierającego podejmowana jest przez Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na najbliższym posiedzeniu.
 3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych w Deklaracji SPFL – członek wspierający, oraz w kolejnych deklaracjach świadczeń – pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów Stowarzyszenia. Kolejne deklaracje pomocy składane są w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 22

Członek wspierający, jako osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 23

Członek wspierający nie może pełnić żadnej funkcji we władzach Stowarzyszenia ani też uczestniczyć w wyborze władz Stowarzyszenia. Może jednak być zapraszany na posiedzenia tych władz z głosem doradczym.

§ 24

Członkostwo wspierające wygasa w szczególności na skutek rezygnacji ze statusu członka wspierającego, złożonej na piśmie Zarządowi oraz w razie podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd, w związku z niewywiązywaniem się członka wspierającego ze zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

§ 25

W przypadku pozbawienia członkostwa wspierającego w wyniku uchwały Zarządu, członkowi wspierającemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu, tj. zgodnie z postanowieniem § 27 Statutu Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV
Członkowie honorowi Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych

§ 26

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która spełni wymagania określone w Statucie Stowarzyszenia i zostanie ustanowiona członkiem honorowym przez Zarząd. Osoba, która w przeszłości zrezygnowała ze statusu członka honorowego Stowarzyszenia lub której status członka honorowego został odebrany, nie może starać się o ten status ponownie. Członkostwo honorowe może być przyznane osobie fizycznej, która wnosi wybitny wkład w dziedzinę fotografii lub w działalność i rozwój Stowarzyszenia. W szczególności, status członka honorowego może być nadany:

 1. Założycielom Stowarzyszenia.
 2. Byłym Członkom Zarządu.
 3. Innym osobom podnoszącym prestiż i znaczenie Stowarzyszenia.

§ 27

Osoba fizyczna może zostać członkiem honorowym Stowarzyszenia na wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia, skierowany do Zarządu. Kandydat na członka honorowego musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku. Zgłaszający muszą mieć opłacone własne składki członkowskie.

§ 28

Formularz wniosku o nadanie statusu członka honorowego osobie fizycznej (stanowiący Załącznik nr 4 do Regulaminu) dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia. Wniosek zaadresowany do Zarządu winien zostać wypełniony i własnoręcznie podpisany przez co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia, a następnie przesłany na adres Stowarzyszenia podany w § 2 ust. 1j niniejszego Regulaminu. Błędnie wypełnione wnioski nie będą rozpatrywane.

§ 29

Po wpłynięciu wniosku Sekretarz Zarządu sprawdza jego poprawność i kompletność, a następnie przekazuje wniosek Zarządowi. Zarząd ogłasza na stronie internetowej Stowarzyszenia informację o zgłoszonej kandydaturze na członka honorowego Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia mogą przekazać Zarządowi ewentualne uwagi lub zastrzeżenia odnośnie zgłoszonej kandydatury, w terminie miesiąca od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa powyżej. Zastrzeżenia należy składać pocztą na adres Stowarzyszenia podany w § 2 ust. 1j niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres poczta@hesja.pl.

§ 30

 1. Uchwałę o przyznaniu członkostwa honorowego podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wniosek o nadanie statusu członka honorowego rozpatrywany jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu, jednak nie wcześniej niż po upływie miesięcznego terminu do zgłaszania uwag lub zastrzeżeń, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym.

§ 31

Informacja o nadaniu statusu członka honorowego zamieszczana jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 32

Członek honorowy nie może pełnić żadnej funkcji we władzach Stowarzyszenia ani też uczestniczyć w wyborze władz Stowarzyszenia. Może jednak być zapraszany na posiedzenia tych władz z głosem doradczym.

§ 33

Członek honorowy ma prawo do rezygnacji ze statusu członka honorowego. Odpowiednie zastosowanie znajduje postanowienie § 11 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu.

§ 34

Członek honorowy może zostać pozbawiony statusu członka honorowego uchwałą Zarządu podjętą zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 35

Rezygnacja ze statusu członka honorowego bądź pozbawienie statusu członka honorowego skutkuje pozbawieniem członkostwa w Stowarzyszeniu także w charakterze członka zwyczajnego. Ponowne przystąpienie do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego może nastąpić w trybie określonym w § 2 i następnych niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział V
Zarząd Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych

I. Postanowienia ogólne

§ 36

Zarząd Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych, zwany dalej Zarządem, składa się z siedmiu członków.

§ 37

Spośród członków Zarządu wybiera się: Prezesa, dwóch Zastępców, Sekretarza, Skarbnika.

§ 38

 1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

§ 39

Zarząd w granicach ustalonych ustawą i Statutem prowadzi działalność zapewniającą realizację celów i zadań statutowych Stowarzyszenia.

§ 40

 1. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w następujących sprawach:
  a. przyjęcia członków do Stowarzyszenia,
  b. skreślenia członków Stowarzyszenia,
  c. prowadzenie gospodarki Stowarzyszenia i wykonanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
  d. nabywanie, zbywanie, obciążanie majątku Stowarzyszenia,
  e. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych – przedkładanych do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zebraniu Członków,
  f. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  g. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
  h. udzielanie pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej stowarzyszenia,
  i. zawieranie umów,
  j. uchwalanie Regulaminu Rady Artystycznej.
 2. Decyzje kolegialne w sprawach, o których mowa w ust. 1, podejmowane są w formie uchwał.
 3. Decyzje w sprawach zwykłego zarządu mogą być podejmowane bez konieczności uprzedniego podjęcia stosownej uchwały, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w Statucie Stowarzyszenia, tj. przez dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa bądź jednego z Zastępców Prezesa. Treść każdej decyzji winna być podana do wiadomości pozostałym Członkom Zarządu na najbliższym posiedzeniu.

§ 41

 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa bądź jednego z Zastępców Prezesa.
 2. Oświadczenia skierowane do Stowarzyszenia, a złożone w jego lokalu albo pisemnie jednemu z Członków Zarządu, mają skutek prawny wobec Stowarzyszenia.

 

II. Organizacja pracy Zarządu

§ 42

 1. Zarząd reprezentowany jest przez Prezesa, który zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy oraz pozostaje w stałym kontakcie z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Podczas jego nieobecności obowiązki te przejmuje jeden z Zastępców Prezesa.
 2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu:
  a. z własnej inicjatywy – w miarę potrzeby,
  b. na wniosek jednego z Członków Zarządu,
  c. na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. Prezes Zarządu ustala termin i porządek obrad posiedzenia. Porządek obrad powinien przewidywać rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Stowarzyszenia.
 4. Każdy z Członków Zarządu przed rozpoczęciem posiedzenia może wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga kolegialnego rozstrzygnięcia.
 5. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad, odpowiada Sekretarz Zarządu.
 6. O posiedzeniach Zarządu i porządku obrad zainteresowani powinni być zawiadomieni co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.

III. Tryb podejmowania uchwał

§ 43

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. W sprawach niecierpiących zwłoki – o ile natychmiastowe zwołanie posiedzenia Zarządu w trybie § 42 ust. 6 niniejszego Regulaminu nie jest możliwe – podjęcie decyzji może nastąpić w drodze uchwały podpisanej kolejno przez poszczególnych Członków Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 4. Zarząd zbiera się co najmniej w składzie czteroosobowym. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej oraz powołani rzeczoznawcy, doradcy i inne zaproszone w charakterze gości osoby.
 5. Uchwały w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia wykraczające poza zwykły zarząd, podejmuje Zarząd w pełnym składzie.

§ 44

 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane w księdze protokołów.
 2. Protokoły powinny zawierać datę posiedzenia, nazwiska Członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad i ewentualne zdania odrębne członków Zarządu przeciwko uchwałom. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad i uchwał powinny być załączone do protokołu.
 3. Protokoły i uchwały podpisuje Przewodniczący posiedzenia Zarządu oraz Protokolant. Członek Zarządu odmawiający podpisania treści uchwały, niezależnie od wniesionego do protokołu zdania odrębnego, może w terminie 7 dni od dnia odbycia posiedzenia złożyć pisemne uzasadnienie, które następnie winno być dołączone do protokołu.

IV. Zakres zadań

§ 45

W okresie między posiedzeniami Zarządu kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia należy do Prezesa Zarządu.

§ 46

Do zakresu czynności Prezesa Zarządu z tytułu jego funkcji określonych w § 42 niniejszego Regulaminu, należy w szczególności:

 1. Dbanie o dobrze rozumiany interes członków Stowarzyszenia i Stowarzyszenia jako całości.
 2. Koordynowanie i nadzorowanie pracy Członków Zarządu.
 3. Bieżące informowanie Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej o zagadnieniach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

§ 47

 1. Do obowiązków Zastępcy Prezesa Zarządu należy w szczególności:
  a. zastępowanie Prezesa Zarządu i pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu w razie jego nieobecności,
  b. wypełnianie obowiązków przydzielonych mu przez Zarząd.
 2. Do obowiązków Sekretarza Zarządu należy w szczególności:
  a. prowadzenie nadzoru nad biurem Stowarzyszenia,
  b. koordynowanie obiegu informacji wewnątrz i ich wypływu na zewnątrz Stowarzyszenia,
  c. informowanie innych Członków Zarządu z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem o planowanym posiedzeniu Zarządu oraz odpowiedzialność za prawidłowość sporządzanych protokołów z posiedzeń Zarządu,
  d. prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
  e. wypełnianie obowiązków powierzonych mu przez Zarząd.
 3. Do obowiązków Skarbnika Zarządu należy w szczególności:
  a. zbieranie i przyjmowanie środków pieniężnych Stowarzyszenia,
  b. deponowanie oraz wypłacanie funduszy według wskazówek Zarządu,
  c. nadzorowanie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  d. przedstawianie sprawozdań – w tym finansowych – na posiedzeniach Zarządu i raportu rocznego na corocznym Walnym Zebraniu Członków,
  e. wypełnianie obowiązków przydzielonych mu przez Zarząd.
 4. Do obowiązków Członka Zarządu należy w szczególności:
  a. wspieranie Zarządu w jego działaniach,
  b. wypełnianie obowiązków powierzonych mu przez Zarząd.

Wszyscy Członkowie Zarządu raz do roku podczas dorocznego posiedzenia Walnego Zebrania przedstawiają sprawozdanie ze sprawowania urzędu. Członkowie Zarządu przedkładają i referują na posiedzeniach Zarządu wnioski i są odpowiedzialni za wprowadzenie w życie uchwał Zarządu oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

§ 48

Zarząd:

 1. Uczestniczy – na zaproszenie Komisji Rewizyjnej – w posiedzeniach Komisji oraz udziela potrzebnych wyjaśnień, względnie przedstawia żądane materiały i dowody.
 2. Dokonuje okresowej analizy wyników działalności Stowarzyszenia oraz przedstawia Komisji Rewizyjnej odpowiednie sprawozdanie i wnioski w tym zakresie.

§ 49

Zarząd składa pisemne sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 50

 1. Przekazanie przez ustępujący Zarząd lub Członka Zarządu czynności nowemu Zarządowi lub Członkowi Zarządu następuje protokołem zdawczo-odbiorczym.
 2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać w szczególności wykaz przekazanych dokumentów.
 3. Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania, otrzymują: przekazujący i przyjmujący. Jeden egzemplarz protokołu pozostaje w aktach Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych

§ 51

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych, zwana dalej Komisją, jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Komisja wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja działa kolegialnie i podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 52

 1. Komisja sprawuje kontrolę nad całokształtem działalności Stowarzyszenia w zakresie zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 2. W szczególności Komisja:
  a. przeprowadza okresowe kontrole wykonania przez Zarząd uchwalonych planów działania Stowarzyszenia, zabezpieczenia majątku i rachunkowości Stowarzyszenia,
  b. przeprowadza kontrolę sprawozdań finansowych,
  c. opracowuje ocenę wyników działalności Stowarzyszenia w świetle przeprowadzonych kontroli i na podstawie rocznego sprawozdania finansowego,
  d. składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie z czynności kontrolnych, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli,
  e. składa Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności – nie rzadziej niż raz w roku oraz na każde żądanie Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego żądania,
  f. składa Walnemu Zebraniu Członków wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia,
  g. żąda zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  h. żąda zwołania zebrania Zarządu,
  i. wykonuje inne czynności kontrolne zlecone przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
 4. Członkowie Komisji są zobowiązani zachować w tajemnicy wszelkie informacje pozyskane w związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Komisji.

§ 53

 1. Komisja – nie uchybiając kompetencjom innych organów Stowarzyszenia – może wyrażać opinię we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, może również występować z wnioskami i zaleceniami oraz żądaniem złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień do Zarządu, który w takim przypadku zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Komisji stosowne wyjaśnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, zalecenia lub żądania złożenia wyjaśnień.
 2. Komisja nie ma prawa wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

§ 54

 1. Spośród członków Komisji wybiera się: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
 2. Członkowie Komisji powoływani są przez Walne Zebranie Członków.
 3. Walne Zebranie Członków może odwołać w każdym czasie członków Komisji i powołać na ich miejsce inne osoby.

§ 55

 1. Komisja działa w oparciu o program działania zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków. Zatwierdzenie programu działania Komisji, a także powierzenie Komisji przeprowadzenia określonej czynności kontrolnej następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Przewodniczący Komisji oddelegowuje ze składu Komisji członka lub członków do przeprowadzenia określonych czynności kontrolnych, udzielając pisemnego pełnomocnictwa i powiadamiając kontrolowany organ Stowarzyszenia o terminie i zakresie kontroli nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia czynności kontrolnych.
 3. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez delegowanych członków Komisji powinny być każdorazowo rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Komisji.
 4. Sprawozdania, opinie i wnioski z kontroli – w formie uchwał podejmowanych przez Komisję zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – przekazywane są Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia. Kopie uchwał Komisji przekazywane są Zarządowi do wiadomości niezwłocznie po ich podjęciu.

§ 56

Przewodniczący Komisji lub w razie jego nieobecności Zastępca, kieruje pracami Komisji, zwołuje jej posiedzenia oraz utrzymuje stały kontakt z Zarządem.

§ 57

 1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.
 2. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział z głosem doradczym:
  a. członkowie Zarządu,
  b. inne zaproszone osoby.
 3. Członkowie Komisji i osoby, o których mowa w ust. 2 powinni być zawiadomieni o terminie posiedzenia i porządku obrad co najmniej na dwa dni przed posiedzeniem.

 

Rozdział VI
Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air-Action

§ 58

 1. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych, zwany dalej Sądem, jest organem orzekającym Stowarzyszenia.
 2. Sąd jest powołany do niezawisłego i bezstronnego rozpoznawania spraw związanych z naruszeniem Statutu przez członków Stowarzyszenia, a także do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia.

§ 59

Spośród członków Sądu wybiera się: Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza .

§ 60

W przypadku gdy skład Sądu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu Sądu może nastąpić w drodze kooptacji, dokonywanej przez pozostałych członków Sądu, przy zastrzeżeniu, że w drodze kooptacji można powołać nie więcej niż jednego członka Sądu.

§ 61

 1. Siedzibą Sądu jest siedziba Stowarzyszenia.
 2. Sąd używa pieczęci ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.

§ 62

Sąd może nakładać następujące kary:

 1. Upomnienia.
 2. Zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do 6 miesięcy.

§ 63

 1. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia.
 2. Wniosek winien zawierać następujące dane:
  a. nazwiska lub nazwy oraz adresy stron,
  b. dokładne określenie żądania,
  c. przedstawienie faktów, na których opiera się wniosek,
  d. uzasadnienie właściwości Sądu.

§ 64

 1. Jeśli wniosek nie spełnia wymogów określonych w § 63 ust. 2 niniejszego Regulaminu, Przewodniczący Sądu wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Uzupełnienie wniosku powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania Sądu.
 2. Sąd winien rozpoznać wniosek w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania. Jeżeli wniosek wymagał uzupełnienia zgodnie z postanowieniem ust. 1, Sąd winien rozpoznać wniosek w terminie miesiąca od dnia uzupełnienia wniosku.

§ 65

Do chwili wydania rozstrzygnięcia wnioskodawca może cofnąć wniosek. Cofnięcie wniosku skutkuje umorzeniem postępowania przez Sąd.

§ 66

 1. Termin posiedzenia, trzyosobowy skład orzekający w danej sprawie oraz Przewodniczącego składu orzekającego wyznacza Przewodniczący Sądu. Termin należy wyznaczyć tak, aby umożliwić stronom wzięcie udziału w posiedzeniu i przeprowadzenie na nim środków dowodowych.
 2. Przewodniczący Składu orzekającego winien tak przygotować rozprawę, by mogła ona zostać przeprowadzona na jednym posiedzeniu.
 3. Miejscem posiedzeń jest siedziba Sądu. Na wniosek obu stron posiedzenie może się odbyć w innym miejscu.
 4. Udział stron w posiedzeniu Sądu nie jest obowiązkowy. Zamiast udziału w postępowaniu, strony mogą przedstawić swoje stanowisko na piśmie. Niestawiennictwo stron należycie zawiadomionych o terminie posiedzenia nie wstrzymuje postępowania oraz wydania rozstrzygnięcia.

§ 67

Posiedzenia Sądu są jawne, chyba że Przewodniczący składu orzekającego na wniosek obu lub jednej ze stron zarządzi inaczej.

§ 68

 1. Strony mogą przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków i twierdzeń lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej.
 2. Sąd rozstrzyga według swego uznania o wnioskach dowodowych stron oraz może z własnej inicjatywy dopuszczać wszelkie dowody, nawet nie zgłoszone przez strony, o ile uważa je za istotne do wyjaśnienia sprawy. W szczególności może wzywać strony do przedstawienia dowodów z dokumentów oraz przesłuchiwać strony i świadków.

§ 69

Z posiedzenia Sądu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący składu orzekającego i Protokolant.

§ 70

Po uznaniu przez Sąd sprawy za dostatecznie wyjaśnioną, Przewodniczący składu zamyka posiedzenie w celu odbycia narady, głosowania i wydania rozstrzygnięcia.

§ 71

 1. Narada i głosowanie składu orzekającego są tajne.
 2. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie, bezwzględną większością głosów.

§ 72

Orzeczenie powinno zawierać wskazanie miejsca i daty jego wydania, wskazanie składu Sądu, określenie stron, treść orzeczenia i jego uzasadnienie. Za sporządzenie uzasadnienia odpowiedzialny jest Przewodniczący składu orzekającego. Oryginał i wszelkie wypisy orzeczenia muszą być opatrzone podpisami członków składu orzekającego oraz opatrzone pieczęcią Sądu. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego doręcza się każdej ze stron za dowodem doręczenia. Orzeczenie podaje się do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia niezwłocznie po jego wydaniu. Podanie orzeczenia do wiadomości członków Stowarzyszenia następuje poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Stowarzyszenia na czas nie przekraczający kolejnych 10 dni kalendarzowych.

§ 73

 1. Od orzeczenia Sądu zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty podania orzeczenia do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia, zgodnie z paragrafem poprzedzającym.
 2. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 74

 1. Sąd przechowuje akta spraw przez 5 lat od ich zakończenia, po czym przekazuje je do archiwizacji przez Zarząd. Strony mogą otrzymywać odpisy z akt.
 2. Sekretarz Sądu dba o kompletność akt oraz sporządza pisma w imieniu Sądu w sprawach, które nie zostały zastrzeżone dla innych członków Sądu.

§ 75

Przewodniczący Sądu składa sprawozdania z działalności Sądu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział VIII
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych

I. Postanowienia ogólne.

§ 76

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b. uchwalanie zmian statutu,
  c. wybór Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Rady Artystycznej,
  d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Artystycznej,
  f. uchwalanie Regulaminu Stowarzyszenia,
  g. uchwalanie budżetu,
  h. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  i. odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  j. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  k. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  l. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
  m. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  n. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 77

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, za wyjątkiem członków małoletnich poniżej 16 lat,
  b. z głosem doradczym – członkowie sympatycy, członkowie wspierający, honorowi, członkowie zwyczajni poniżej 16 lat oraz zaproszeni goście.

§ 78

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

II. Zwyczajne Walne Zebranie Członków.

§ 79

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd.
 2. Porządek obrad i termin Walnego Zebrania Członków ustala Prezes Zarządu w uzgodnieniu z pozostałymi członkami Zarządu.
 3. Termin i miejsce obrad, a także porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia, co najmniej na 21 dni przed terminem Zebrania.
 4. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 3, przekazywane są członkom Stowarzyszenia – wedle ich wyboru – listem poleconym lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w Deklaracji SPFL. Dodatkowo zawiadomienia o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków
  umieszczane są na stronie internetowej Stowarzyszenia.

§ 80

 1. Członkowie Stowarzyszenia potwierdzają swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków podpisując listę obecności.
 2. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu. Następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego zebrania spośród obecnych członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 3. Przewodniczący zebrania wyznacza Protokolanta.
 4. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący zebrania oraz Protokolant.

§ 81

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia.
 2. Władzami Stowarzyszenia są:
  a. Walne Zebranie Członków,
  b. Zarząd,
  c. Komisja Rewizyjna,
  d. Sąd Koleżeński,
  e. Rada Artystyczna.
 3. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mogą zgłaszać wszyscy członkowie Stowarzyszenia po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.
 4. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia wynosi 4 lata za wyjątkiem Rady Artystycznej, której kadencja wynosi 1 (jeden) rok. Wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 5. Wybór członków Zarządu poza okresami kadencji może nastąpić jedynie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 82

Walne Zebranie Członków może z własnej inicjatywy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odwołać poszczególnych członków władz Stowarzyszenia. Do odwołania członków władz Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio § 81 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

§ 83

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Jeżeli na Walnym Zebraniu Członków, zwołanym zgodnie z postanowieniami paragrafów poprzedzających, obecna jest mniej niż połowa osób uprawnionych do głosowania, możliwe jest niezwłoczne zwołanie kolejnego Walnego Zebrania Członków przy zastrzeżeniu, że w takiej sytuacji porządek obrad powinien pozostać niezmieniony. Kolejne Walne Zebranie Członków uprawnione jest do podjęcia uchwał w sprawach, dla
  których zostało zwołane, zwykłą większością głosów obecnych, przy zastrzeżeniu § 81 i § 82 niniejszego Regulaminu.

§ 84

 1. Wniesione pod obrady Walnego Zebrania Członków projekty sprawozdania, planów pracy i budżetu rozpatrywane są w trybie określonym w § 83 niniejszego Regulaminu.
 2. Komisja Rewizyjna po sprawdzeniu wykonania ustalonego planu pracy, budżetu i uchwał Walnego Zebrania Członków, przedstawia Walnemu Zebraniu Członków wniosek o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.

 

III. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

§ 85

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. W pozostałym zakresie do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rodział IX
Rada Artystyczna Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air-Action

§ 86

 1. Rada Artystyczna Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych, zwana dalej Radą, jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach związanych z działalnością artystyczną Stowarzyszenia.
 2. Rada działa na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia, niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Rady Artystycznej Stowarzyszenia.
 3. Regulamin Rady Artystycznej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności uchwala Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Artystycznej.
 4. Rada działa kolegialnie i podejmuje decyzje w formie uchwał.

§ 87

 1. Rada sprawuje kontrolę nad działalnością artystyczną Stowarzyszenia.
 2. W szczególności Rada:
  a. współpracuje z Zarządem w zakresie spraw artystycznych,
  b. podejmuje uchwały udzielające rekomendacji kandydatom na członków zwyczajnych i członków sympatyków Stowarzyszenia,
  c. kreuje, rekomenduje i opiniuje działalność wystawienniczą i wydawniczą Stowarzyszenia,
  d. promuje osiągnięcia członków Stowarzyszenia,
  e. opiniuje i rekomenduje do objęcia patronatem Stowarzyszenia konkursy, wystawy, wydawnictwa i inne wydarzenia o wysokich walorach artystycznych,
  f. składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
 3. Rada wykonuje swoje zadania na wniosek Zarządu.

§ 88

 1. Rada składa się z 5 członków powoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Spośród członków Rady Artystycznej wybiera się Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza.
 3. Walne Zebranie Członków może odwołać w każdym czasie członków Rady i powołać na ich miejsce inne osoby.
 4. W przypadku gdy skład Rady ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu Rady może nastąpić w drodze kooptacji, dokonywanej przez pozostałych członków Rady, przy zastrzeżeniu, że w drodze kooptacji można powołać nie więcej niż jednego członka Rady.

§ 89

Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Zastępca, kieruje pracami Rady, zwołuje jej posiedzenia oraz utrzymuje stały kontakt z Zarządem.

§ 90

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Rady Artystycznej Stowarzyszenia, Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. Dla ważności uchwały wymagane jest oddanie głosu przez każdego z członków Rady.

 

Rozdział X
Legitymacje Prasowe Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych Air-Action

§ 91

 1. Legitymacja Prasowa Stowarzyszenia Polskich Fotografów Lotniczych, zwana dalej Press SPFL, to dokument zaświadczający o tym, że jej właściciel uprawiony jest do reprezentacji Stowarzyszenia w charakterze fotoreportera.
 2. Prawo reprezentacji Stowarzyszenia w charakterze fotoreportera przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.

§ 92

 1. Na Press SPFL znajdują się elementy zgodne z przyjętym przez Zarząd wzorem.
 2. Wzór Press SPFL oraz wykaz członków zwyczajnych Stowarzyszenia wraz z przypisanymi im numerami Press SPFL są opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 3. Prawo posługiwania się Press SPFL posiadają wyłącznie osoby, których dane i numery Press SPFL znajdują się w wykazie wymienionym w ust. 2.

§ 93

Fotoreporter Stowarzyszenia, podczas wykonywania swoich obowiązków legitymujący się Press SPFL, jest z racji reprezentowania Stowarzyszenia zobligowany do:

 1. Należytego zachowania się zgodnie z przyjętymi normami kultury osobistej.
 2. Wykonywania swoich obowiązków na najwyższym poziomie.
 3. Informowania Zarządu za pomocą poczty elektronicznej, mailem na adres poczta@hesja.pl o posługiwaniu się Press SPFL na imprezach, które nie wymagają akredytacji prasowych.
 4. Nieodpłatnego udostępniania na prośbę Zarządu prac wykonanych w ramach akredytacji Stowarzyszenia, na potrzeby związane ze statutową działalnością Stowarzyszenia.

§ 94

 1. Press SPFL ważna jest przez cały okres członkostwa członka zwyczajnego w Stowarzyszeniu. W okresie ważności Press SPFL Zarząd obowiązany jest zamieszczać jego dane w wykazie, o którym mowa w § 92 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Press SPFL traci ważność z chwilą skreślenia członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia.
 3. W przypadkach rażącego niezastosowania się właściciela Press SPFL do postanowień § 93 niniejszego Regulaminu, Zarząd może w każdej chwili podjąć uchwałę o unieważnieniu Press SPFL. O decyzji takiej zostanie powiadomiony były właściciel Press SPFL. Decyzja ta (w formie Uchwały wraz z obligatoryjnym uzasadnieniem) będzie również ogłoszona na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 4. Utrata ważności Press SPFL lub jej unieważnienie uchwałą Zarządu skutkuje wykreśleniem danych członka zwyczajnego z wykazu, o którym mowa w § 92 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 95

Akredytacje Prasowe będą udzielane wyłącznie członkom legitymującym się Press SPFL

§ 96

 1. W przypadku utraty Press SPFL (zagubienie, kradzież, zniszczenie, inne) członek zwyczajny zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Stowarzyszenie oraz zwrócić się z wnioskiem o wydanie duplikatu Press SPFL do Zarządu.
 2. Duplikat Press SPFL zostanie wydany na podstawie pozytywnej decyzji Zarządu oraz po uiszczeniu przez wnioskującego opłaty manipulacyjnej w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu. Opłatę należy przelać na konto Stowarzyszenia tytułem „Press SPFL – duplikat”.
 3. Po otrzymaniu decyzji Zarządu w sprawie wydania duplikatu Press SPFL, zostanie ona wydana osobiście za pokwitowaniem bądź wysłana pocztą listem poleconym na wskazany adres w terminie 30 dni od daty Uchwały Zarządu w tej sprawie.

 

Rozdział XI
Umowa Licencyjna

§ 97

 1. Członkowie zwyczajni i członkowie sympatycy udzielają Stowarzyszeniu licencji niewyłącznej na wykorzystanie zdjęć, udostępnianych Stowarzyszeniu. Udzielenie licencji następuje poprzez podpisanie Umowy Licencyjnej SPFL (Załącznik nr 1A do Regulaminu).
 2. Osoby, będące członkami zwyczajnymi bądź członkami sympatykami w dniu wejścia w życie postanowień niniejszego rozdziału, mają obowiązek udzielenia Stowarzyszeniu licencji w trybie określonym w ustępie poprzedzającym, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie postanowień niniejszego rozdziału.
 3. Odmowa podpisania Umowy Licencyjnej SPFL, jej rozwiązanie bądź uchybienie terminowi wskazanemu w ustępie poprzedzającym może być podstawą uchwały Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w trybie § 29 ust 2 lit. a) Statutu Stowarzyszenia.

 

Rozdział XII
Postanowienia końcowe

§ 98

 1. Do dokonywania zmian w Regulaminie uprawnione jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Back to Top